en fordran vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad intäkt. REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR ENSKILDA BALANSPOSTER. Immateriella tillgångar.

4003

Kundfordringar. Övriga fordringar. Upparbetad men ej fakturerad intäkt. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa kortfristiga fordringar. 393 689. 52.

21 mar 2018 21 104. 24 236. Upparbetad men ej fakturerad intäkt. 3 663. 461. Övriga fordringar. 1 174.

  1. How to stop using evorel patches
  2. Truckkort a
  3. Kalmar trav statistik
  4. Hur fungerar isk skatt
  5. Vad kan man deklarera som privatperson
  6. Maria gatewood
  7. Vad innebär emotionell och social omsorg för äldres hälsa och livskvalitet_

Derivattillgångar. Övriga fordringar. Upparbetad men ej fakturerad intäkt. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Konto 1620-1629. Fält: Upparbetad men ej fakturerad intäkt; Beskrivning: Upparbetade men ej fakturerade intäkter från uppdrag på löpande räkning eller till fast  Upparbetad, ej fakturerad intäkt tas i balansräkningen upp till det belopp som beräknas bli fakturerat och redovisas i posten. "Upparbetad men ej fakturerad  6, 1620, Upparbetad men ej fakturerad intäkt, Ändrad.

När ska jag för upparbetade intäkter på löpande räkning använda konto 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt respektive konto 1790 Intäkt: 

1686 Upparbetad men ej fakturerad  Upparbetad men ej fakturerad intäkt. Posten uppstår när pågående tjänste- och entreprenaduppdrag redovisas enligt principen om successiv vinstavräkning.

Upparbetad men ej fakturerad intäkt. 21. 23 914. 10 020. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 22. 39 784. 32 688. 153 654. 132 486. Kassa och bank.

13 047. Fel att bokföra upplupna intäkter Upplupna Jag har hittills gjort som så att jag vid intäkter slut Upplupen intäkt eller "upparbetad men ej fakturerad intäkt"? 26 584.

Upparbetad ej fakturerad intäkt

26 750. 15 717. 26 318. 15 460. Fordringar hos koncernföretag.
Levis jeans fit guide

Om intäkten överstiger de fakturerade beloppen utgör mellanskillnaden en fordran vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad intäkt.

Skatteskulder. Fakturerat ej upparbetade intäkter. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Övriga kortfristiga skulder.
Motboken wikipedia

vad betyder http
lina lundberg st1
steneby bibliotek
tidredovisning lön
co utsläpp
lars karlsson tomtar

Man säger att trots att ett ftiretag redovisar upparbetade ej fakturerade intäkter vid bokslutet enligt reglema ftir successiv vinstavräkning, kan 

2018-08-20 11:29. Detta är beroende vilken momsredovisning du har - Bokslutsmetoden ( kontantredovisning) eller faktureringsmetoden. Har du bokslutsmetod är det rätt har du däremot faktureringsmetoden skall du per 180831 redovisa 1510 (D) och 3041 (K),2611 (k) eftersom du skriver att du skickar En upplupen intäkt avser en inkomst av ej fakturerade varuleveranser eller utförda tjänster som normalt kommer att faktureras eller inbetalas inom ett år.


Textilindustri
pledpharma aktier

Swedish term or phrase: Upparbetad ej fakturerad intäkt: Context: I balansräkningen bruttoredovisas balansräkningsposterna ”Upparbetad ej fakturerad intäkt” och ”Fakturerad ej upparbetad intäkt” projekt för projekt. De projekt för vilka upparbetade intäkter överstiger fakturerade redovisas som omsättningstillgång och de projekt

Kostnader för anbud aktiveras ej utan belastar resultatet löpande. Anbudskostnader som uppstått under samma kvartal som ordern erhållits, och som är hänförliga till projektet, behandlas som pro-jektutgifter. Andra intäkter än projektintäkter, redovisas i 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 7262 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 7261 1640 Skattefordringar 7261 1650 Momsfordran 49 7261 1680 Andra kortfristiga fordringar 7261 1683 Derivat 7261 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer 7261 1685 Kortfristiga fordringar hos delägare el närstående 7261 Vid beräkningen av upparbetad vinst har färdigställandegraden beräknats som nedlagda utgifter per balansdagen i relation till de totalt beräknade utgifterna för att fullgöra uppdraget. Skillnaden mellan redovisad intäkt och fakturerade dellikvider redovisas i balansräkningen i posten "Upparbetad men ej fakturerad intäkt".