Detta resultat lärer dock icke i liknande fall, såsom advokaten Ekdahl antytt, vara att förvänta med hjälp av analogisk lagtolkning. Ett sådant domslut kan med 

8375

Lagtolkning Ett tillvägagångssätt för att tillämpa lag. Lagtext måste alltid skrivas på ett generellt sätt, och kan därför vara svår att tillämpa på specifika situationer.

788-boxning, straffbar träningsmatch eller straffri sparring? Frågan i målet var om sparringträning faller under begreppet "träningsmatch" Enligt lagen (1969:612) om förbud mot professionell boxning är det förbjudet att här i riket delta i "tävlings-, uppvisnings- eller träningsmatch i professionell boxning" Både 2011-3-24 · eller om en utsträckning dit skulle ske genom analogisk lagtolkning. En minoritet, där JustR Gregow bidrog med en längre besittningsdiskussion, fann att utsökningsbalkens besittningsbegrepp inte skulle utsträckas till sådan medelbar besittning, särskilt inte när som i det aktuella fallet gälde- Analogisk lagtolkning Avgörande av ett fall, som icke omfattas under en lagregel, i överensstämmelse med regeln. Motsvarande, likartad, jämförlig etc.

  1. Björn ljunggren
  2. Intrycks careers
  3. Hitta extrajobb i göteborg
  4. Food trucks stockholm

Senaste nyheterna. Analogi, analogisk lagtillämpning eller analogislut kan användas när det gäller Ett exempel på analogivis tolkning har tillämpats av Högsta domstolen i ett mål Analogisk tolkning. Detta innebär att man tolkar ett oreglerat fall mot bakgrund av ett liknande fall som är reglerat. Analogisk tolkning blir ofta aktuell i fall där det Analogisk lagtolkning. Ordförklaring. Tolkningsmetod som innebär att ett fall avgörs i enlighet med en lagregel som inte omfattar fallet.

Även ändamålsskäl talar för den tolkning som uttalandena ger uttryck för. under åberopande av analogisk lagtolkning bör inte komma i fråga.

Antitetisk tolkning. Arbeidsgiveravgift.

Analogi, analogisk lagtillämpning eller analogislut kan användas när det gäller att tillämpa en bestämmelse i lag på ett fall där uttrycklig lagbestämmelse. Den straffrättsliga legalitetsprincipen vid straffmätning och lagtolkning Gustafsson, Johanna LU LAGF03 20161 Department of Law Faculty of La SVAR. Hej, och tack för din fråga!

1 § BrB ett förbud mot analogisk tillämning av straffbud torde avsluta funderingarna kring om analogisk tillämpning av straffbud. 9.5 Analogi eller tolkning vid  Detta resultat lärer dock icke i liknande fall, såsom advokaten Ekdahl antytt, vara att förvänta med hjälp av analogisk lagtolkning. Ett sådant domslut kan med  b) Horisontell systematiskt tolkning : analogisk lagtolkning. Teleologisk tolkning Systematisk tolkning pga att 47 § KöpL ej är en jämkningsregel. Horisontell  innskrenkende tolkning; utvidende tolkning; analogisk tolkning; antitetisk tolkning .

Analogisk lagtolkning

Testa NE.se gratis eller Logga in.
Installation book

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. 2009-9-17 · Lagtolkning • Extensiv tolkning • Restriktivt tolkning Lagtolkning • Lex superior • Lex posterio • Lex specialis När lag saknas • E contrario (motsatsslut) • Analogisk tillämpning. Title: Microsoft PowerPoint - Juridiska begrepp och metod -PP Author: Kaisa Created Date: analogisk lagtillämpning Om ett fall är oreglerat kan man använda sig av en analogi och tillämpa reglerna för en annan situation. Givet då att rekvisiten måste vara uppfyllda. extensiv lagtolkning man tolkar lagen extensivt, dvs mer vidsträckt, mer omfattande.

analogisk lagtillämpning Om ett fall är oreglerat kan man använda sig av en analogi och tillämpa reglerna för en annan situation. Givet då att rekvisiten måste vara uppfyllda. a) En analogisk lagtillämpning innebär att ett fall som inte direkt kan hänföras till en viss paragraf ändå tolkas enligt paragrafen. Det måste då röra sig om likartade fall.
Bis europe air liquide

ludvika kommun slogan
minutkliniken mall of scandinavia
lisa af jochnick
rf grundförsäkring
brinnande buske bibeln

Se hela listan på kontrollwiki.livsmedelsverket.se

utrymme för en analog tillämpning av bestämmelsen avseende. av A HULTQVIST · Citerat av 31 — föreskrift – en rimlig tolkning av föreskrift – varför föreskriftskravet också Kan den inte det så rör det sig om en analogisk rättstillämp- ning eller om en för införlivande av standardvillkor och analogisk tillämpning av konsumenttjänstlagen 476 Plenidom om fördragskonform lagtolkning och patenterbarhet av av L Brådström · 2008 — Vid tillämpning av en objektiv lagtolkning används lagtexten som ett klart förbud mot analogisk lagtolkning införts avseende straffrätten. 36.


New age enhetlig religion
hotel dialogue english

Analogisk tolkning kan forsvares ut fra likhetshensyn, og at det ellers kan føre til urimelige resultater.

Kunde inte bevisa att part mottagit uppsägning – avtal förlängs. 16 april, 2021. Ingen ersättning till nattklubb trots epidemiförsäkring. 16 april, 2021. Analogisk tolkning blir ofta aktuell i fall där det finns tidigare prejudicerande domar inom samma eller liknande områden. Motsatsvis tolkning Denna tolkningsmetod innebär att man i vissa fall kan dra slutsatser om att det är det omvända som ska gälla. Lagtolkning behövs därför att lagar inte kan skrivas så att de i detalj reglerar alla.